STATUTEN "WTC DE ZWERVERS VZW"

WIELERTOERISTEN en VELDTOERCLUB

 

OOSTERZELE

 

Ingevolge de Buitengewone Algemene Vergadering van 10 juni 2022 en aanpassing aan de nieuwe wetgeving worden de statuten als volgt gewijzigd en vervangen deze alle voorgaande:

 

TITEL I – MAATSCHAPPELIJKE BENAMING, ZETEL, DOEL EN DUUR

-------------------------------------------------------------------

 

Artikel 1 – Naam

---------------

 

De vzw draagt de naam: "WTC DE ZWERVERS vzw”. In haar betrekkingen met derden mag zij ook gebruik maken van de afkorting "DE ZWERVERS".

 

Artikel 2 – Maatschappelijke zetel

-----------------------------

 

De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest, op het volgende adres: Geraardsbergse steenweg 129 - 9860 Oosterzele.

 

Artikel 3 – Doel

--------------

 

De vereniging heeft als doel:

 

De vereniging heeft als doel haar leden ontspanning te bezorgen onder de vorm van georganiseerde fietstochten van welke aard ook. Het betreft zowel eendagstrips als meerdaagse etappetochten in binnen- en buitenland.

 

Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen, die dit doel kunnen bevorderen, zoals het organiseren van tombola’s, eetfestijnen of eender welke andere manifestatie. Zij kan in deze zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan wordt besteed aan het doel waarvoor zij werd opgericht.  

 

Missie en visie:

 

“Bij WTC De Zwervers worden mensen één door de fiets!”  

 

“WTC De Zwervers biedt elke fietsliefhebber sportieve en sociale ontspanning aan. De club organiseert diverse fietsactiviteiten, die door elk lid naar eigen vermogen, op elk moment en gelijk waar, kunnen beoefend worden. Met de nodige aandacht voor het familiale, sociale en economische aspect.”

 

Artikel 4 – Duur

--------------

 

De vereniging is opgericht voor een onbepaalde duur.

 

TITEL II – LEDEN

---------------

 

Artikel 5 – Samenstelling

---------------------

 

De vereniging is samengesteld uit vaste leden.

 

Het aantal vaste leden mag niet minder zijn dan 3. Hun aantal is onbeperkt.

 

Als lid kan tot de vereniging toetreden eenieder (natuurlijke persoon of rechtspersoon) die door het Bestuursorgaan als zodanig wordt toegelaten. Een kandidaat-lid dient zijn verzoek om toelating schriftelijk op het daartoe geëigende inschrijvingsformulier te richten aan het  Bestuursorgaan. Het bestuursorgaan  zal dienvolgens beslissen om de kandidaat toe te laten als lid. De toelating als lid geldt voor een duurtijd van één jaar. Het  Bestuursorgaan zal jaarlijks beslissen over de verlenging van de toelating. Om lid te worden moet men bovendien verplicht aansluiten bij de door het bestuursorgaan gekozen wielerfederatie.

Deze verzekering omvat zowel een persoonlijke-ongevallenverzekering, burgerlijke aansprakelijkheid als rechtsbijstand. 

 

Het bestuursorgaan kan ook andere personen als ereleden tot de vereniging toelaten.

 

Artikel 6 – Ledenregister

---------------------

 

De vereniging houdt, via haar bestuursorgaan, een ledenregister bij in overeenstemming met de wet.

 

Artikel 7 – Ontslag, uitsluiting, schorsing

----------------------------------

 

Elk lid kan zich te allen tijde uit de vereniging terugtrekken door een schriftelijk ontslag te sturen naar het bestuursorgaan.

 

Het niet naleven van de statuten, ernstige inbreuken op het intern reglement, de gedragsregels, ernstig wangedrag, handelingen of uitingen die de goede naam of het aanzien van de vereniging en het bestuursorgaan kunnen aantasten, zijn handelingen die kunnen leiden tot de uitsluiting van een lid.

 

De uitsluiting van een vast lid kan slechts worden beslist door de Algemene Vergadering met een meerderheid van twee derde van de aanwezige leden. Het bestuursorgaan kan de betrokken leden schorsen tot het besluit van de Algemene Vergadering.

 

De ontslagnemende, geschorste of uitgesloten leden, hebben geen recht op het vermogen van de vereniging en kunnen nooit teruggave van of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane inbrengsten vorderen. Zij mogen geen verklaring, boekhouding, terugbetaling van bijdragen, verzegeling of inventaris vragen of eisen.

 

TITEL III – BIJDRAGEN EN TOEGANGSPRIJS

---------------------------------------

 

Artikel 8 – Bijdragen

------------------

 

De jaarlijkse bijdrage van de leden bedraagt maximaal € 200, exclusief verzekeringspremie.

 

TITEL IV – ALGEMENE VERGADERING

--------------------------------

 

Artikel 9 – Samenstelling

---------------------

 

De Algemene Vergadering brengt alle vaste leden samen.

 

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van het bestuursorgaan of, bij gebrek daaraan, door de Ondervoorzitter of door de oudste aanwezige bestuurder.

 

Het bestuursorgaan kan elke persoon uitnodigen om de Algemene Vergadering geheel of gedeeltelijk als waarnemer of adviseur bij te wonen. De algemene vergadering beslist over de opportuniteit van hun aanwezigheid.

 

Artikel 10 – Bevoegdheid

---------------------

 

De Algemene Vergadering heeft de bevoegdheden die haar uitdrukkelijk door de wet of de statuten zijn toegekend.

 

Zij is bevoegd voor:

 

- de wijziging van de statuten;  

- de benoeming en het ontslag van bestuurders;  

- de jaarlijkse goedkeuring van begrotingen en rekeningen;  

- de vrijwillige ontbinding van de vereniging;

- de uitsluiting van de leden;  

- alle andere gevallen die de statuten of de wet vereisen.

 

Artikel 11 – Gewone Algemene Vergadering

-----------------------------------

 

De Gewone Algemene Vergadering wordt ten minste eenmaal per jaar gehouden, binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar.

 

Zij heeft verplicht als agendapunten:

 

- de voorstelling van het jaarverslag van het bestuursorgaan;  

- de goedkeuring van de rekeningen van het afgelopen boekjaar;  

- de voorlopige begroting voor het volgende boekjaar.

 

Artikel 12 – Buitengewone Algemene Vergadering

----------------------------------------

 

De vereniging kan ook te allen tijde bij besluit van het bestuursorgaan in een Buitengewone Algemene Vergadering bijeengeroepen worden, in het bijzonder op verzoek van ten minste een vijfde van de gewone leden.

 

Artikel 13 – Oproeping

-------------------

 

Alle vaste leden moeten ten minste vijftien dagen voor de datum van de algemene vergadering door het bestuursorgaan worden opgeroepen.

 

In de oproeping worden de dag, het tijdstip, de plaats en de agenda van de vergadering vermeld.

 

Elk voorstel dat door ten minste een twintigste van de vaste leden wordt ondertekend, moet op de agenda worden geplaatst.

 

Artikel 14 – Aanwezigheidsquorum

----------------------------

 

Behoudens in de gevallen waarin deze statuten of de wet anders bepalen, zal de algemene vergadering geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige leden.

 

Artikel 15 – Beraadslagingen

------------------------

 

De Algemene Vergadering beraadslaagt over alle agendapunten. Zij mag niet beraadslagen over punten die niet op de agenda staan.

 

Alle vaste leden hebben gelijke stemrechten.

 

De besluiten van de Algemene Vergadering worden bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige stemmen aangenomen, met uitzondering van de uitzonderingen voorzien in deze statuten of in de wet.

 

Bij gelijke stemming, is die van de Voorzitter of de bestuurder die hem/haar vervangt doorslaggevend, tenzij er maar 2 bestuurders zijn, in welk geval de stemming uitgesteld is tot de volgende vergadering.

 

Blanco stemmen, ongeldige stemmen en onthoudingen zijn uitgesloten van de berekening.

 

Artikel 16 – Wijziging van de statuten

--------------------------------

 

De Algemene Vergadering kan slechts tot wijziging van de statuten besluiten indien de wijzigingen uitdrukkelijk in de oproeping worden vermeld en indien ten minste twee derde van de leden aanwezig zijn.

 

Amendementen worden slechts aanvaard indien zij ten minste twee derde van de stemmen van de aanwezige leden krijgen, met uitzondering van amendementen die van invloed zijn op het doel van de vereniging, die ten minste vier vijfde van de stemmen van de aanwezige leden moet krijgen.

 

Indien twee derde van de leden niet aanwezig is, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen na een periode van ten minste vijftien dagen. Deze tweede vergadering kan geldig beraadslagen over de wijziging van de statuten, ongeacht het aantal aanwezige leden, maar steeds met betrekking tot de meerderheid van de voorziene stemmen.

 

Artikel 17 – Register van besluiten

-----------------------------

 

De besluiten van de Vergadering worden vastgelegd in een register van notulen, medeondertekend door de Voorzitter en een bestuurder.

 

Dit register wordt bewaard op de maatschappelijke zetel waar het door alle leden in ruime zin kan worden geraadpleegd, na een schriftelijk verzoek aan het bestuursorgaan waarmee het lid de datum en het tijdstip van de controle moet overeenkomen. Deze datum wordt vastgesteld binnen een maand na ontvangst van het verzoek.

 

Artikel 18 – Bekendmaking van besluiten

---------------------------------

 

Overeenkomstig de wet worden elke wijziging van de statuten en elke akte betreffende de benoeming of de beëindiging van het mandaat van bestuurders onverwijld neergelegd bij de Griffie van de Ondernemingsrechtbank en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad door de griffier.

 

TITEL V – BESTUUR

-----------------

 

Artikel 19 – Samenstelling

----------------------

 

De vereniging wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan van minstens drie personen. Dit orgaan wordt het bestuur of het bestuursorgaan genoemd.

 

De bestuurders worden uitsluitend gekozen uit de leden.

 

Zij worden door de Algemene Vergadering benoemd voor een onbepaalde duur.

 

De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. Zij gaan uit hoofde van hun functie geen enkele persoonlijke verplichting aan. Zij zijn enkel verantwoording verschuldigd aan de vereniging voor de uitvoering van hun mandaat.

 

Artikel 20 – Functies

------------------

 

Het bestuursorgaan benoemt onder zijn leden een voorzitter, een penningmeester en een secretaris.  

Dezelfde bestuurder kan in meer dan één functie worden benoemd.

 

In geval van verhindering van de Voorzitter zal zijn functie worden uitgeoefend door  de Ondervoorzitter of door de oudste aanwezige bestuurder.

 

Artikel 21 – Ontslag, herroeping, vacature

-----------------------------------

 

Elke bestuurder die ontslag wenst te nemen, moet het bestuursorgaan schriftelijk op de hoogte brengen van zijn beslissing. Zijn ontslag wordt onmiddellijk van kracht, tenzij dit ertoe leidt dat het aantal bestuurders onder het minimumaantal daalt.

 

De bestuurders kunnen te allen tijde door de Algemene Vergadering worden ontslagen met een gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige leden.

 

Artikel 22 – Vergaderingen

----------------------

 

Het bestuur komt bijeen wanneer de behoeften van de vereniging dit vereisen en wanneer de voorzitter of ten minste twee van zijn leden daarom verzoeken.

 

Oproepen tot vergaderingen worden ten minste drie kalenderdagen voor de datum van de vergadering door de secretaris of, bij gebrek daaraan, door een bestuurder, per gewone brief, per e-mail of zelfs mondeling, verzonden. Zij bevatten de agenda, de datum en de plaats waar de vergadering zal worden gehouden. De documenten die ter bespreking aan het bestuursorgaan worden voorgelegd, zijn bij deze mailing gevoegd. Indien zij bij wijze van uitzondering niet beschikbaar blijken te zijn op het ogenblik van de bijeenroeping van de vergadering, moeten zij voor raadpleging beschikbaar zijn voor het genoemde bestuursorgaan.

 

Het Bestuur kan op zijn vergaderingen elke persoon uitnodigen wiens aanwezigheid hij noodzakelijk acht, uitsluitend met raadgevende stem.

 

Artikel 23 – Beraadslaging

----------------------

 

Het Bestuur beraadslaagt geldig indien ten minste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

 

Haar besluiten worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen. Bij gelijke stemming, is de stem van de Voorzitter doorslaggevend.

 

De besluiten van het Bestuur worden vastgelegd in de vorm van notulen, medeondertekend door de voorzitter en de secretaris en ingeschreven in een speciaal register. Dit register wordt bijgehouden op de maatschappelijke zetel.

 

Artikel 24 – Bevoegdheden

----------------------

 

Het Bestuur heeft de ruimste bevoegdheden voor de administratie en het beheer van de vereniging. Enkel de handelingen die door de wet of deze statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden, zijn van haar bevoegdheid uitgesloten.

 

TITEL VI – DAGELIJKS BESTUUR

----------------------------

 

Artikel 25 – Dagelijks bestuur

-------------------------

 

Het Bestuur kan bepaalde bevoegdheden delegeren aan een dagelijks bestuursorgaan bestaande uit één of meer leden van het bestuursorgaan.

 

De bevoegdheden van het dagelijks bestuur zijn beperkt tot de dagelijkse bestuurshandelingen van de vereniging:

 

- die de behoeften van het dagelijks beheer van de VZW niet overstijgen;  

- die, wegens hun gebrek aan belang of wegens hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

 

De duur van het mandaat van de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur, dat hernieuwbaar kan zijn, wordt vastgesteld door het bestuursorgaan.

 

Het bestuur kan, op elk ogenblik en zonder zich te moeten verantwoorden, de functie van de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur beëindigen.

 

De handelingen met betrekking tot de benoeming of de beëindiging van de functies van de aan het dagelijks bestuur gedelegeerde personen worden onverwijld ter griffie van de Ondernemingsrechtbank neergelegd en overeenkomstig de wet gepubliceerd. 

 

TITEL VII – VERTEGENWOORDIGING

--------------------------------

 

Artikel 26 – Vertegenwoordiging

--------------------------

 

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vereniging in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen.

 

Zij kan deze vertegenwoordiging echter toevertrouwen aan een vertegenwoordigend orgaan bestaande uit één of meer bestuurders of één of meer derden van de vereniging die individueel of gezamenlijk optreden, al naar gelang het geval. De persoon of personen die deel uitmaken van het vertegenwoordigingsorgaan zijn niet verplicht hun bevoegdheden tegenover derden te rechtvaardigen.

 

De duur van hun mandaat en hun eventuele herverkiezing worden bepaald door het bestuur. Zij kunnen te allen tijde door hem worden herroepen.

 

De handelingen met betrekking tot de benoeming of de beëindiging van de functies van de personen die bevoegd zijn om de vereniging te vertegenwoordigen, worden onverwijld ter griffie van de ondernemingsrechtbank neergelegd en overeenkomstig de wet gepubliceerd.

 

TITEL VIII – OVERIGE BEPALINGEN

-------------------------------

 

Artikel 27 – Aansluiting bij de federatie

---------------------------------

 

De vereniging is aangesloten bij een door het bestuursorgaan gekozen wielerfederatie.

 

Zij zal zich houden aan de statuten en het intern reglement van deze federatie. In geval van strijdigheid tussen het intern reglement van de Vereniging en het huishoudelijk reglement van de Federatie, heersen de regels van de Federatie.

 

Artikel 28 – Intern reglement

-------------------------

 

Het intern reglement kan door het bestuursorgaan worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering. Wijzigingen in dit reglement kunnen worden aangebracht door de Algemene Vergadering, die met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden besluit.

 

Artikel 29 – Boekjaar

------------------

 

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

 

Artikel 30 – Rekeningen en budgetten

-------------------------------

 

De rekening van het vorige boekjaar en de begroting van het volgende boekjaar worden jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd aan de gewone algemene vergadering.

 

De rekeningen en budgetten van de vereniging worden bijgehouden, bewaard en gepubliceerd in overeenstemming met de wet.

 

Artikel 31 – Raadpleging van registers en boekhouddocumenten

---------------------------------------------------

 

Ieder lid kan op eenvoudig schriftelijk en met redenen omkleed verzoek aan het bestuursorgaan het ledenregister, alle notulen en besluiten van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en alle boekhoudkundige documenten van de vereniging raadplegen. Het lid dient aan te geven tot welke documenten hij of zij toegang wenst te krijgen. Het bestuursorgaan stelt een datum vast voor de raadpleging van de documenten met het lid. Deze datum wordt vastgesteld binnen een maand na ontvangst van het verzoek.

 

Artikel 32 – Ontbinding

-------------------

 

In geval van ontbinding van de vereniging zal de algemene vergadering, die beslist bij gewone meerderheid,  de vereffenaar(s) benoemen, hun bevoegdheden bepalen en de verdeling van de netto activa van de vennootschap aangeven. Deze toewijzing moet gebeuren ten gunste van een belangeloos doel dat zo dicht mogelijk bij dat van de vereniging ligt.

 

Elke beslissing met betrekking tot de ontbinding, de voorwaarden van de vereffening, de benoeming en de beëindiging van de taken van de vereffenaar(s), de sluiting van de vereffening, alsook de toewijzing van de netto activa, wordt neergelegd bij de griffie van de ondernemingsrechtbank en gepubliceerd overeenkomstig de wet.

 

Artikel 33 – Alles wat niet uitdrukkelijk in deze statuten is voorzien, wordt geregeld door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

--------

 

Dit zijn de statuten.

 

 

Gedaan te Oosterzele, op 10 juni 2022

 

 

Webmaster: Braekman Patrick

Laatste update: 30/04/2024 - 15u55

*****

Klassementen