STATUTEN "WTC-LBC DE ZWERVERS VZW"

WIELERTOERISTEN en VELDTOERCLUB

 

OOSTERZELE

 

Ingevolge de Statutaire Ledenvergadering van 16 november 2007 en naar aanleiding van de nieuwe wetgeving worden de statuten als volgt aangepast:

 

ARTIKEL 1

De vereniging draagt als naam: "WTC-LBC DE ZWERVERS", Vereniging Zonder Winstoogmerk. In haar betrekkingen met derden mag zij ook gebruik maken van de afkorting "DE ZWERVERS".

 

ARTIKEL 2

De vereniging is gevestigd in het gerechtelijke arrondissement Gent, te Oosterzele, Geraardsbergse Steenweg nr. 129. De zetel mag naar elk ander adres binnen de agglomeratie of gemeente overgebracht worden bij eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur.

 

ARTIKEL 3

De vereniging heeft tot doel haar leden ontspanning te bezorgen onder de vorm van georganiseerde fietstochten van welke aard ook. Het betreft zowel eendags trippen als meerdaagse etappetochten in binnen en buitenland. Ten einde de organisatie zo perfect mogelijk te laten verlopen stelt zij een eigen vervoermiddel ter beschikking of kan zij derden inschakelen om dit doel te bereiken Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen, die dit doel kunnen bevorderen, zoals het organiseren van tombola's, eetfestijnen, barbecues of eender welke andere manifestatie. Zij kan in deze zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan wordt besteed aan het doel waarvoor zij werd opgericht.

 

ARTIKEL 4

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden.

 

ARTIKEL 5

Het aantal leden is onbeperkt, maar moet minstens drie bedragen.

 

ARTIKEL 6

Als lid kan tot de vereniging toetreden eenieder (natuurlijke persoon of rechtspersoon) die door de Raad van Bestuur als zodanig wordt toegelaten. Een kandidaat-lid dient zijn verzoek om toelating schriftelijk op het daartoe geëigende inschrijvingsformulier te richten aan de Raad van Bestuur. Om lid te worden moet men bovendien verplicht aansluiten bij de clubverzekering.

 

ARTIKEL 7

De Raad van Bestuur kan, onder door hem te bepalen voorwaarden, ook andere personen als ereleden tot de vereniging toelaten.

 

ARTIKEL 8

De jaarlijkse bijdrage van de leden bedraagt maximaal € 200, exclusief verzekeringspremie.

 

ARTIKEL 9

Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden bij eenvoudige mededeling aan de Raad van Bestuur of door niet herinschrijving. Het lid dat weigert de bijdrage te betalen wordt niet als lid erkend en maakt aldus geen deel uit van de vereniging. De uitsluiting van een lid kan slechts door de Algemene Vergadering en met meerderheid van twee derden van de aanwezige stemmen worden uitgesproken. Het verlies van één van de voorwaarden bepaald in artikel 6 van de statuten, brengt ook van rechtswege het verlies van het lidmaatschap mee.

 

ARTIKEL 10

Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, en kunnen nooit teruggave van of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane inbrengsten vorderen.

 

ARTIKEL 11

De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van tenminste drie en ten hoogste twaalf leden, die lid zijn van de vereniging. Zij worden benoemd door de Algemene Vergadering en kunnen alleen door haar ontslagen of ontslag verleend worden, in beide gevallen beslist bij twee derden meerderheid van de aanwezige leden van de Algemene Vergadering. Een mandaat van bestuurder loopt minimaal over drie jaar. Uittredende bestuurders blijven bij het verstrijken van hun mandaat in dienst tot in hun vervanging is voorzien. Zij oefenen hun mandaat kosteloos uit.

 

ARTIKEL 12

Om tot bestuurder verkozen te kunnen worden, moet men lid zijn van de vereniging en schriftelijk zijn kandidatuur stellen bij de bestuurder-voorzitter van de Raad van Bestuur.

 

ARTIKEL 13

In geval van vacature tijdens een mandaat, wordt een voorlopig bestuurder door de Algemene Vergadering benoemd. Hij voltooit in dit geval het mandaat van de bestuurder die hij vervangt. Zo, door vrijwillig ontslag, verstrijken van termijn of afzetting, het aantal bestuurders is teruggevallen, blijven de bestuurders in functie tot in hun vervanging is voorzien.

 

ARTIKEL 14

1. De Raad van Bestuur kiest uit zijn leden bij twee derden meerderheid van de aanwezige bestuurders een bestuurder-voorzitter, een bestuurder-vice-voorzitter, een bestuurder-secretaris en een bestuurder-schatbewaarder. Maximaal twee functies mogen gecumuleerd worden. De bestuurdervoorzitter of de bestuurder-secretaris roept de raad bijeen en zit de vergadering voor.

2. De Raad vergadert slechts geldig indien twee derden van de bestuurders aanwezig is. Hij komt minstens één maal per maand samen. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.  Bij staking van stemmen wordt het punt hernomen in de volgende vergadering tot een meerderheid bereikt wordt.

3. Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de bestuurdervoorzitter en de bestuurder-secretaris. Zij worden samen met de agenda van de volgende vergadering aan alle bestuurders bezorgd. De uittreksels die moeten worden voorgelegd en al de andere akten worden geldig ondertekend door de bestuurder-voorzitter en de bestuurder-secretaris (of door twee bestuurders).

 

ARTIKEL 15

1. De Raad van Bestuur bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt deze bij elke gerechtelijke en buitengerechtelijke handeling. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van degene die door de wet uitdrukkelijk aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden.

2. De Raad van Bestuur kan zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen aan één of meer van zijn leden, in casu een bestuurscollege, bestaande uit de bestuurder-voorzitter, bestuurder-vicevoorzitter, de bestuurder-secretaris en de bestuurder-schatbewaarder, aangevuld met één of twee bestuurders naargelang de noodwendigheden. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de bestuurder-voorzitter en de bestuurder-secretaris.

3. Bij buitengerechtelijke handelingen wordt de vereniging, ook tegenover derden, geldig

vertegenwoordigd door de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders, met name de bestuurder-voorzitter en de bestuurder-secretaris.

4. De Raad van Bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig oordeelt.

 

ARTIKEL 16

De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle werkende leden en wordt voorgezeten door de bestuurder-voorzitter van de Raad van Bestuur of door de bestuurder-vice-voorzitter. Elk aanwezig lid beschikt over één stem op de algemene vergadering.

 

ARTIKEL 17

De Algemene Vergadering is uitsluitend bevoegd voor: het wijzigen van statuten, het benoemen en ontslaan van bestuurders, het uitsluiten van een lid, het goedkeuren van begrotingen en rekeningen, het vrijwillig ontbinden van de vereniging. Alle andere bevoegdheden worden uitgeoefend door de Raad van Bestuur.

 

ARTIKEL 18

1. De Algemene Vergadering wordt door de Raad van Bestuur bijeengeroepen telkens als het doel of het belang van de vereniging zulks vereist. Zij moet minstens éénmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en de begrotingen van het volgend jaar, in de loop van de maand januari of februari.

2. De Raad van Bestuur is bovendien verplicht, wanneer een vijfde van de leden daarom verzoekt, een buitengewone Algemene Vergadering bijeen te roepen.

3. De oproepingen tot de Algemene Vergadering moeten, om geldig te zijn, worden ondertekend door de bestuurder-voorzitter en de bestuurder-secretaris of twee bestuurders of een vijfde van de werkende leden. Alle werkende leden moeten schriftelijk opgeroepen worden. Zo kan men kiezen uit een brief, fax, email, aangetekende brief, publicatie in het ledenblad of in de pers, tenminste tien dagen voor de vergadering.

4. De oproeping, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda die wordt vastgelegd door de Raad van Bestuur. Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door minstens twee van de werkende leden moet eveneens op de agenda worden vermeld. Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen niet behandeld worden, tenzij de helft van de aanwezige leden daarom verzoekt.

 

ARTIKEL 19

1. Met uitzondering van de door de wet (zie 3,4) en door de statuten voorziene gevallen, worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige stemmen.

Bij staking van de stemmen beslist de stem van de bestuurder-voorzitter.

2. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging op de oproeping is vermeld en indien een twee derden meerderheid van de aanwezigen wordt bereikt.

3. Dezelfde regels als in 2 zijn van kracht bij ontbinding van de vereniging.

4. Idem voor het uitsluiten van een lid.

 

ARTIKEL 20

Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de bestuurder-voorzitter en de bestuurder-secretaris en opgenomen worden in een bijzonder register. Uittreksels daarvan worden geldig ondertekend door de bestuurder-voorzitter en door de bestuurdersecretaris of door twee bestuurders. Leden alsook derden, die een belang kunnen aantonen, hebben het recht om inzage en/of afschrift van de notulen te vragen.

 

ARTIKEL 21

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december. De Raad van Bestuur bereidt de rekeningen en begrotingen voor en legt ze ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering.

 

ARTIKEL 22

In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de Algemene Vergadering of bij gebrek daaraan de Rechtbank, een of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid en de vereffeningsvoorwaarden.

 

ARTIKEL 23

In geval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden, overgedragen aan een sportieve, sociale of culturele vereniging, overeenkomstig de beslissing van een buitengewone Algemene Vergadering.

 

ARTIKEL 24

Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, blijft de wet van 27 juni 1921 toepasselijk.

 

Wijziging samenstelling Raad van Bestuur :

 

Heeft haar functie als bestuurder-secretaris beëindigd op 16/11/2007 :

Van der Heyden Ingrid, wonende Hilarius Bertolfstraat 58, Ledeberg

Werd als nieuwe bestuurder-secretaris benoemd op 16/11/2007 :

Van Steendam Carine, wonende Geraardsbergsesteenweg 65, Melle

 

Samenstelling Raad van Bestuur :

 

Brackenier Leon, industrieel, Houtemstraat 57, Oosterzele

Braekman Patrick, wonende Geraardsbergsesteenweg 65, Melle

De Backer Freddy, Industrieel Ingenieur, Fazantenstraat 10, Oosterzele

De Vos Raphaël, wonende Geraardsbergsesteenweg 187, Oosterzele

Demeyer Aimé, wonende Stuivenberg 29, Oosterzele

Ockerman Noël, wonende Geraardsbergsesteenweg 185, Oosterzele

Rysselaere Oscar, wonende Geraardsbergsesteenweg 226, Oosterzele

Steurbaut Patrick, bediende, Heibosstraat 15, Zonnegem

Van Effelterre Etienne, wonende Reigerstraat 17, Oosterzele

Van Steendam Carine, wonende Geraardsbergse steenweg 65, Melle

 

Functieverdeling Raad van Bestuur :

 

Bestuurder-ere-voorzitter: Brackenier Leon

Bestuurder-voorzitter: De Backer Freddy

Bestuurder-vice-voorzitter: Rysselaere Oscar

Bestuurder-secretaris: Van Steendam Carine

Bestuurder-schatbewaarder: Steurbaut Patrick

Bestuurder: Braekman Patrick

Bestuurder: De Vos Raphaël

Bestuurder: Demeyer Aimé

Bestuurder: Ockerman Noël

Bestuurder: Van Effelterre Etienne

 

Benoeming als Dagelijks Bestuurder op 16/11/2007 :

 

Bestuurder-voorzitter: De Backer Freddy

Bestuurder-secretaris: Van Steendam Carine

 

Samenstelling Dagelijks Bestuur :

 

Bestuurder-voorzitter: De Backer Freddy

Bestuurder-secretaris: Van Steendam Carine

 

Allen van Belgische nationaliteit:

 

Freddy De Backer, Carine Van Steendam,

 

Bestuurder-voorzitter Bestuurder-secretaris

 

Webmaster: Braekman Patrick

Laatste update: 25/07/2022 - 20u05

*****

Klassementen