Intern Reglement WTC De Zwervers vzw - 2024

1. Fietsaanbod

---------------

1.1. Het wielerseizoen 2024 start op zondag 3 maart 2024 en eindigt met de slotrit op zondag 6 oktober 2024

 

1.2. WTC De Zwervers vzw biedt de mogelijkheid om op zondag in 4 geledingen te fietsen, waarbij elk lid op elk moment zelf mag kiezen bij welke geleding hij/zij meefietst.

 

We fietsen onder het motto “samen uit, samen thuis”

 

Hoe fietsen de 4 geledingen op zondag:

 

Recreatieven

-------------

Afstand varieert van 30 tot 45 km.

Gemiddelde snelheid ligt tussen 18 km/u en 20 km/u.

Start om 9u aan het clublokaal

 

Toeristen

---------

Afstand varieert van 40 tot 60 km.

Parcours afwisselend vlak en lichtgolvend.

Gemiddelde snelheid ligt tussen 20 km/u en 22 km/u.

Start om 8.30u aan het lokaal

 

Wielertoeristen

----------------

Afstand varieert van 60 tot 80 km.

Parcours afwisselend vlak en heuvelachtig.

Gemiddelde snelheid maximum 26 km/u

Start om 8.05u aan het lokaal

 

Sportieven

-----------

Afstand varieert van 75 tot 90 km.

Parcours afwisselend vlak en heuvelachtig.

Gemiddelde snelheid ligt tussen 27km/u en 29 km/u.

Start om 8.00u aan het lokaal

 

1.3. WTC De Zwervers vzw biedt de mogelijkheid om op zaterdag deel te nemen aan diverse fietsevenementen: Classics en Cyclo’s. Hiertoe wordt een kalender aangeboden die via de clubwebsite wordt gepubliceerd. Deelname dient gewettigd te worden door het mailen van het officiële startbewijs van de organisatie naar de clubsecretaris cvansteendam@skynet.be Bij Cycling Vlaanderen organisaties volstaat het om uw cyclingvlaanderenvergunning door de organisatie te laten inscannen.

 

1.4. De Raad van Bestuur zorgt in samenwerking met de coördinatoren voor het opmaken van de clubkampioenschapkalenders en maakt deze bekend via de website: www.wtc-de-zwervers.com

Elk lid kan een voorstel van zondagsrit(ten) via de coördinatoren indienen om op de clubkalenders te plaatsen.

 

2. Validatie van de ritten en puntentoekenning voor de clubklassementen

---------------------------------------------------------------------------

2.1. Vóór de start van iedere clubkampioenschapsrit op zondag bevestigt elke deelnemer zijn aanwezigheid op de per geleding voorziene ledenlijst. Bij geen aantekening is iedere deelnemer zelf verantwoordelijk voor eventuele niet-opname in het clubklassement.

 

De ritten moeten minimum voor de helft uitgereden worden, behalve in geval van overmacht (pech, ongeval,…).

 

Alleen de zondagritten komen in aanmerking voor het clubkampioenschapsklassement. Classics die op een zondag georganiseerd worden, tellen eveneens mee als aanwezigheid voor het clubkampioenschap. Per geleding worden clubkampioenen en 2e en 3e plaatsen gelauwerd op de jaarlijkse leden- en kampioenenhuldiging. Elk clublid wordt gerangschikt bij deze geleding waar hij/zij het meest aantal keren heeft meegefietst. Hij/zij wordt in zijn/haar geleding clubkampioen wanneer hij/zij het meest aantal gevalideerde deelnames achter zijn/haar naam heeft staan, ex aequo’s zijn mogelijk.

 

Elk lid beschikt over 2 clubkampioenschapsjokers t.e.m. de slotrit 2024, deze worden automatisch toegekend. Per geregistreerde kampioenschapsrit word er 1 fietspunt toegekend.

 

2.2. Van de zaterdagritten worden aparte clubklassementen bijgehouden: klassiekers/classics, cyclo’s, wintercyclotochten en VTT’s. De rangschikking gebeurt volgens het aantal gevalideerde deelnames. Voor het bekomen van de zaterdagfietspunten is het nodig dat een authentiek deelnemingsbewijs overgemaakt wordt aan de clubsecretaris cvansteendam@skynet.be

Gedetailleerde info i.v.m. deze klassementen vind je als inleiding van de jaarkalender “Classics” en Cyclo’s”.

 

3. Ledenwaarderingssysteem

-----------------------------

De club voorziet in een ledenwaarderingssysteem bestaande uit doekaart- en fietspunten, samen vormen ze de kredietpunten. De doekaartpunten worden toegekend op basis van een arbitrair samengestelde lijst, terug te vinden via onderstaande link. Het staat de Raad van Bestuur vrij om ad hoc bijkomende bonuspunten toe te kennen voor uitzonderlijke prestaties. De verdiende kredietpunten (waarde één euro per punt) kunnen, naar eigen keuze van het clublid, volledig of gedeeltelijk gebruikt worden bij elke gelegenheid waarbij dit clublid dient te betalen aan de club. Vb. betalingen: lidgeld, weekenduitstap, midweek, slotrit, kledij, leden- en kampioenhuldiging, sociale activiteiten, enz.. De kredietpunten kunnen opgespaard worden en zijn overdraagbaar naar de volgende jaren, maar blijven strikt persoonlijk.

4. Weg- en gedragscode

-------------------------

Gedurende het wegseizoen, vanaf 3 maart 2024, is elk lid verplicht tijdens de kalenderritten te fietsen in de officiële clubkledij omwille van de herkenbaarheid en uitstraling van de club. Deze behelst de volledige zichtbare uitrusting. Bij elke inbreuk beslist de Raad van Bestuur bij gewone meerderheid, de aanwezigheid al dan niet te valideren. Bij nat wegdek is het dragen van een beschermend regenjasje als zichtbare kledij toegestaan. Het dragen van een fietshelm is verplicht. Op zondag wordt er steeds in groep gefietst met aandacht voor de wegcode. De coördinatoren en wegkapiteins zullen instaan voor het goed verloop van de ritten, en bepalen zo eveneens de afstand en de snelheid van de rit conform artikel 3.2 van hierboven. De snelheid zal steeds aangepast gehouden worden aan de moeilijkheidsgraad van het parcours en de weersomstandigheden zodat iedereen kan volgen. Op “moeilijkere” stroken kan elkeen zijn eigen tempo rijden maar op het einde van die stroken wordt er gewacht tot een volledige hergroepering. Elk lid verklaart zich bewust in te zetten voor de veiligheid van de andere clubleden en zich te houden aan de wegcode zoals voorzien bij alle verkeersreglementen die gelden op de openbare weg en deze die gelden voor het verkeer van fietsers en wielertoeristen in clubverband. Zie art. 43bis van de wegcode. Alle moedwillige inbreuken op de wegcode, en het deelnemen onder invloed van drank of andere stimulerende middelen, kunnen het lid persoonlijk aansprakelijk stellen bij eventuele ongevallen. Het verkeersreglement stelt dat een groep wielertoeristen van minimum 15 en maximum 50 op de openbare rijweg, buiten het fietspad, mag rijden. De fietsers mogen maximum de helft van de rijweg benutten en moeten 2 aan 2 rijden in een 

aaneengesloten groep. Een “finale” is dus meestal tegen het verkeersreglement en wordt afgeraden. De baankapiteins en coördinatoren dragen een belangrijke verantwoordelijkheid, ze laten voldoende ruimte aan het kruisend wegverkeer, zodat gans het peloton veilig kan volgen, afdraaien of oversteken. Bij het bochtenwerk nemen zij aan een matige snelheid de bochten. Aangepaste snelheden door dorpskernen, over smalle wegen en bij slechte weersomstandigheden zijn minstens even belangrijk. Baankapiteins dragen de driekleurige armband met opschrift “wegkapitein” en beschikken over een signaalfluit. Bij oponthoud en stilstand is elk lid verplicht de rijweg vrij te maken. Bekijk op de pagina van Cycling Vlaanderen via onderstaande link de wegcode voor fietsers.

 

https://cycling.vlaanderen/recreatie/wegcode-fietsers

 

Elk lid wordt eraan gehouden het intern reglement te lezen en na te leven:

 

5. Onze clubwaarden dragen we hoog in het vaandel:

-------------------------------------------------------

 

S: van Samen en ook van Sterkhouders

 

Dat zijn we allen!

 

Niet alleen Samen sterk als bestuur, maar ook als clublid sterkhouders.

 

Ook jullie clubleden zijn de sterkhouders. Ja, ook jullie als clublid dragen de waarden van WTC De Zwervers mee uit. Door allemaal samen onze waarden uit te dragen en te beleven, maken we elkaar sterker en trotseren we beter de uitdagingen.

 

- Samen versterken we het clubgevoel door onze verbondenheid;

- Samen fietsen en werken we goed samen, ook over de geledingen heen;

- Samen wisselen we ideeën uit over de geledingen heen;

- En we komen samen tot het beste idee en gaan ervoor!

- We fietsen onder het motto “Samen uit, samen thuis”

 

T: van trots

 

- We zijn allen trots op onze club, zowel sportief als sociaal.

- We zijn trots op de kwaliteit van ons merk en werk.

- We zijn trots op onze nieuwe clubuitrusting.

 

E: van engagement

 

Samen engageren we ons bij de geplande clubactiviteiten. Denk maar recent aan onze VTT-organisatie en nadien aan het eetfestijn waar we in grote getale samen gewerkt hebben om deze positief te laten verlopen.

Als ambassadeurs van de zwervers zijn we geëngageerd en nemen we onze verantwoordelijkheid!

 

R: van respect

 

We respecteren en waarderen elkaars meningen en feedback.

We blijven ook onze 10 clubwaarden van het intern reglement hoog in het vaandel dragen nl.

 

1. respect voor alle weggebruikers

2. respect voor het wielertoerisme

3. respect voor mijn wielerclub WTC De Zwervers

4. respect voor mijn clubgenoten

5. respect voor mijn lichaam

6. respect voor de clubkledij

7. respect voor het clubmateriaal

8. respect voor de baankapiteins

9. respect voor de coördinatoren

10. respect voor het clubbestuur

 

K: van kledij

 

Draag zorg voor jullie nieuwe clubuitrusting. Onderhoud de kledij als een 'goede huisvader/moeder'. Daar bedoel ik niet mee om deze in de kast te laten liggen.

 

Nee, draag ze op al onze clubfietsuitstappen en ook op andere fietsorganisaties. Ze is duurzaam en van hoogstaande kwaliteit en zit heel comfortabel.

We hebben er als clubbestuur heel veel energie en tijd ingestoken en bovenop extra financiële middelen uitgetrokken om deze kwalitatieve wielerkledij ter jullie beschikking te stellen. 

 

Besluit:

Draag Samen met Trots en Engagement en Respect deze Kledij. Dus hier ook alle letters van STERK in 1 zin samengevat.

 

6. Dit clubreglement is terug te vinden op de website van de club www.wtc-de-zwervers.com.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Bij het begin van het fietsseizoen 2024 op 03/03/2024 (zondagkalender) wordt elk clublid geacht kennis te hebben genomen van het clubreglement.

 

7. Het Bestuur van WTC De Zwervers vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oosterzele, 7 februari 2024.

 

Voor de Raad van Bestuur WTC De Zwervers vzw,

Beheerder-Secretaris: Carine Van Steendam

 

Beheerder-Voorzitter: Freddy De Backer

 

Webmaster: Braekman Patrick

Laatste update: 30/04/2024 - 15u55

*****

Klassementen